Materiały do mas samoutwardzalnych

Od początku lat sześćdzięsiątych w celu wykonywania form i rdzeni dla odlewów ciężkich i lekkich stosowane są żywice syntetyczne. Obecnie można rozróżnić pięć zasadniczych systemów wiązania na zimno: 

  • żywice furanowe/ KALTHARZ
  • żywice fenolowo-formaldehydowe typu rezolowego
  • poliestry
  • izocyjaniany
  • żywice alkidowe 

 

Wszystkie te metody są i będą stale rozwijane i doskonalone z uwzględnieniem ochrony środowiska. Najwyższe dopuszczalne niebezpieczne stężenia (NDS) przy mieszaniu i wykonywaniu form nie są z reguły przekraczane, a często są dużo poniżej dolnej granicy.

Wprowadzenie tych metod wiązania można bez wątpienia uznać za jeden z największych postępów w przemyśle odlewniczym.Proces utwardzania żywicą furanową jest najczęściej stosowanym sposobem produkowania różnorodnych form i rdzeni dla praktycznie wszystkich stopów odlewniczych. Jeżeli chodzi o odlewy staliwne mamy do dyspozycji specjalnie modyfikowane żywice furanowe nie zawierające azotu. Drastycznie zredukowana zawartość wody pozwala na produkowanie w masach furanowych wysokojakościowych odlewów ze stopów aluminium. Wszystkie nowoczesne żywice furanowe pozwalają na używanie dużej ilości regeneratu (praktycznie do 100 %) przy bardzo niskim udziale spoiwa. Jako utwardzacze stosuje się kwasy organiczne i mieszaniny kwasów organicznych i nieorganicznych.

Żywicę fenolowo-formaldehydową stosuje się do wykonywania dużych jednostkowych odlewów ze staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego. Jako utwardzacze stosuje się kwasy sulfonowe (benzenosulfonowy i toluenosulfonowy). 

Sinotherm 200 - alkaliczne żywice fenolowe utwardzane za pomocą estrów. Metoda ta nadaje się znakomicie do produkcji wysokojakościowych odlewów staliwnych. 

Pentex jest trzykomponentowym systemem składającym się z żywicy fenolowej, poliizocyjanianu i katalizatora. System ten znalazł zastosowanie szczególnie do wykonywania małych i średnich serii odlewów staliwnych i aluminiowych na zmechanizowanych i zautomatyzowanch liniach formierskich. 

Spoiwa alkidowe stosuje się do wykonywania form i rdzeni dla odlewów ciężkich z żeliwa i staliwa.